Terril du Bayemont 43 C Danaux

Wettelijke vermeldingen

Doorgaan naar artikel*

Beheerder

CARAH asbl
Rue Paul Pastur 11, 7800 Ath
Tel.: 068/26.46.81
E-mail : info@carah.be
www.carah.be

Ondernemingsnummer: BE0412.404.111
RPR Doornik

De inhoud van deze website wordt beheerd door de vzw CARAH en haar partners.

De informatie op deze website is van algemene aard. Ze vormt geen verwerking van specifieke of persoonlijke situaties, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Ze kan daarom niet worden beschouwd als juridisch, professioneel of persoonlijk advies aan de gebruiker. Voor persoonlijk of specifiek advies raden wij u aan om contact met ons op te nemen via de rubriek ‘Contact’ van de website.

Juridische informatie – Gebruiksvoorwaarden van de website

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de naleving van de hierna beschreven algemene voorwaarden. Door deze website te bezoeken, verklaart u de algemene gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard. CARAH vzw behoudt zich het recht voor om op elk moment bepaalde delen van deze voorwaarden aan te passen, te verwijderen of te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze website om zelf na te gaan of de voorwaarden al dan niet zijn gewijzigd.

Kwaliteit van de informatie en service – Aansprakelijkheidsbeperking

Wij besteden veel zorg aan het beheer en het schrijven van deze website. Wij staan echter niet in voor de juistheid van alle gepubliceerde informatie. Die informatie kan bovendien zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daarom wijzen wij elke aansprakelijkheid af voor het mogelijke gebruik van de inhoud van deze website. Wat betreft de informatie en documenten die het voorwerp uitmaken van een officiële publicatie, zijn alleen de teksten gepubliceerd door de officiële bronnen (Belgisch Staatsblad, besluiten en decreten enz.) rechtsgeldig.

De voorgestelde routes en hun beschrijvingen op deze site worden louter ter informatie gegeven en vallen geenszins onder de verantwoordelijkheid van de auteurs of die van de vzw CARAH. Elke persoon neemt de voorgestelde routes op eigen verantwoordelijkheid.

De wandelaar moet zich houden aan de geldende voorschriften en met name de bepalingen van de bosbouwwetgeving en de verkeerswetgeving in acht nemen.

Intellectuele-eigendomsrechten

De teksten, lay-out, illustraties en andere onderdelen van de website zijn beschermd door het auteursrecht of, in het geval van databanken, door een specifiek recht. Al deze onderdelen zijn eigendom van de vzw CARAH en haar partners of, in voorkomend geval, van een derde partij waarvan de vzw CARAH of haar partners de nodige toestemmingen hebben verkregen. Tenzij anders vermeld mag de tekstuele of cijfermatige informatie op de website gratis worden gebruikt, op voorwaarde dat de bron wordt vermeld en uitsluitend voor educatieve, informatieve of kritische doeleinden. Binnen dit duidelijk omlijnde kader heeft de gebruiker uitsluitend het recht van reproductie, verspreiding, aanhaling of analyse, maar steeds binnen het omlijnde kader van de naleving van de wetgeving voor intellectuele eigendom. Elke reproductie van commerciële of publicitaire aard van deze informatie, evenals alle vormen van gebruik en reproductie van de andere onderdelen van deze website, zoals het grafische ontwerp, afbeeldingen, geluid of computerapplicaties, zijn daarentegen strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Een verzoek daartoe moet worden gericht aan het volgende adres: info@carah.be.